תנאי שימוש באתר

כללי

גולש יקר, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן בעיון לפני גלישה ושימוש באתר זה (להלן: "האתר") מטרתם, להבהיר לך את תנאי השימוש והמדיניות הנהוגה באתר לרבות לתאר אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו. אם הגולש אינו מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו עליו, אזי הוא אינו רשאי לגלוש באתר.

האמור בתנאי שימוש ומדיניות פרטית זו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

באתר יוכל הגולש למצוא תכנים בנושאים שונים לרבות כלכליים, משפטיים, רפואיים ואחרים. מקורם של חלק מהתכנים במערכת האתר ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי צדדים שלישיים. אם ברצון הגולש להשתמש בתכנים אלו עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי עם בעלי מקצוע מוסמכים מקום בו התייעצות כאמור נדרשת. השימוש באתר זה הינו על אחריות הגולש בלבד.

האתר ובכלל זה כל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משמעת על ידי מפעילי האתר. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של התוכן המוצג באתר, יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. מובהר כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיות ודרישות הגולש, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואין אנו אחראים להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

השימוש באתר

הגולש רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבל הגולש את הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן), כמו כן:

 • הגולש אינו רשאי להשתמש באתר למטרות מסחריות, אלא במידה וניתן אישור מפורש על יד מפעילי האתר.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג או להטמיע תכנים מהאתר בתוך מסגרת (iFrame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • האתר ו/או מפעליו ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האיגוד בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

תוכן של גולשים / בלוגרים

האתר ו/או מפעיליו יהיו רשאים, לפרסם תכנים (לרבות אך לא רק: תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי, כל שילוב שלהם וכיו"ב) אשר נשלחו אליהם על ידי גולשים ו/או בלורים. בעת העלאת תכנים לאתר, האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום התכנים תחול על הגולש/בלוגר. על הגולש/בלוגר להקפיד כי תכנים אלו יעמדו בהוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לא יעביר הגולש/בלוגר לאתר ו/או מפעיליו תוכן אשר מהווה:

 • מידע שקרי, מטעה או מסולף;
 • פגיעה בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • היזק לאתר/מפעיליו/ משתמשיו לרבות וירוסים, סוסים טרויאנים וכד';
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • עידוד לגזענות, או אפליה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • עידוד לביצוע עבירה פלילית או עלול להות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

בעצם העברת התוכן לפרסום גולש/הבלוגר מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בהם ו/או זכויות השימוש בהם וכי הוא רשאי לפרסמם על פי כל דין, וכמו כן הוא מקנה לאתר ו/או מפעיליו רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן ונטול תמלוגים, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מפעילי האתר רשאים למחוק כל תוכן שהועלה לאתר על ידם, בכל עת אם נמצא כי התוכן מפר את הוראות תנאי שימוש ומדייות פרטיות זו ו/או אינו עומד בהוראות.

האתר, לרבות בעליו, מפעיליו, כל מי מטעמו וכיו"ב, אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולש/בלוגר אשר שלח אותם למפעילי האתר. אין בהעלאת תכנים אלו כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. כמו כן, לא האתר ו/או מפעיליו לא יישאו כלפי הגולש/בלוגר או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מהעלאת התוכן כאמור לרבות לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים כאמור..

דיוור והודעות

עם אישור קבלת ניוזלטר ו/או דיוורים אחרים, יחשב הגולש כמי שמעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומת (להלן: "התכנים") מצד האתר ו/או מפרסמים אחרים באתר. התכנים ימסרו בדיוור ישיר באמצעים השונים לרבות אך לא רק, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי עכשווית או עתידית. הגולש מסכים ומאשר כי ידוע לו כלל הפרטים שנמסרו על ידו ישמשו את האתר ו/או מי מטעמו, לרבות את המפרסמים האחרים, לצורך דיוור התכנים אל המשתמש.

בנוסף לאמור לעיל, גולשים אשר ימסרו פרטיהם למוקד שירות הלקוחות של האתר או לאחד מנציגיו או ימלאו את פרטיהם בהודעה או בלינק שישלחו, ויאשרו קבלת תכנים, יהיו זכאים לקבל עדכונים לפי תכנית זו. עדכונים כאמור יכול שימסרו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעות טקסט (ככל שאלו נמסרו על ידי הגולש).

לגולש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור, מכל סיבה שהיא, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור או ע"י שליחת מייל לכתובת [email protected] תחת הכותרת "בקשת הסרה מרשימת דיוור" ובתוכן ההודעה לציין את פרטי ההתקשרות שנמסרו במסגרת ההרשמה לשירות הדיוור. לחילופין יכול הגולש למחוק את עצמו בלחיצה על כפתור "הסר" הנמצא בכל דיוור. יובהר כי היעדר המילה "פרסומת" ו/או "פרסומות" מכותרות הדיוורים באמצעי התקשורת השונים לא תהווה עילה לתביעה במסגרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008. לגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או מפרסמים אחרים באתר, בקשר לקבלת דיוורים כאמור. האתר ו/או מפעיליו אינם אחראיים ביחס למשלוח דיוורים על ידי מפרסמים אחרים ולא ישאו באחריות נזיקית העלולה להיגרם מכך. יודגש כי הגולש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או מפעיליו ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.

מאגר מידע 

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור, הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 אשר מטרתו דיוור ישיר ומסירה לצדדים שלישיים (שירותי דיוור ישיר). יובהר כי לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו. הגולש זכאי לדרוש בכתב, להימחק ממאגר המידע ע"י שליחת מייל לכתובת [email protected] תחת הכותרת "בקשת הסרה ממאגר המידע", אולם יובהר כי יתכן ושירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים לגולש אשר לא העביר מידע.

חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

כמו כן, הגולש רשאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. האתר ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו לצורך פנייה בהצעות מסחריות אולם מידע הדרוש לאתר לשם ניהול עסקיו (לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר) יוסיף להישמר על ידי האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל הגולש.

עוגיות  – Cookies

האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לשם פעילותו, לרבות לצורך איסוף המידע לגבי השימוש של הגולשי באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע.

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הגולש משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את הגולש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. הגולש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לגולש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך מהגולש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם, בעתיד.

האתר משתמש בעוגיות גם כדי לייצר רשימות "רימרקטינג" (Remarketing). באמצעות רשימות הרימרקטינג עשויים גולשים באתר לצפות בכתבות תוכן, עמודי נחיתה ובאנרים שיווקיים מותאמים באתרים של צדדים שלישיים.

שימוש במידע

במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודותיו, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, אמצעי התשלום בהם עשה שימוש ועוד (להלן: "המידע"). בעצם גלישתו באתר הגולש מסכים לאיסוף המידע בכפוף להוראות כל דין. מערכת האתר שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או לפי הוראות כל דין, הכל לצורך שימוש הגולש בשירותים ובתכנים שונים המוצעים באתר ולצורך:

 • שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן ישי.
 • פרסום מידע, צריכת שירותים באתר כולל פרסום מודעות באיזורים המוקדשים לכך באופן ייעודי.
 • התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו לגולש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של הגולש. מידע זה לרבות פרטים שישאיר הגולש באופן פעיל באתר, יכול וייאסף על ידי מפעילי האתר או על ידי המפרסמים באתר בדרכים שונות לצורך פנייה אישית אל הגולש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר איזו מהוראות תנאי השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמש הגולש או במקרה מחלוקת עם הגולש.
 • איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את הגולש באופן אישי.
 • מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.

מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.

במקרה שבו מפעיל האתר ימכור ו/או יעביר חלק או כל מעסקיו ו/או נכסיו לצד שלישי, או אם מפעיל האתר נרכש (באופן חלקי או מלא) על ידי צד שלישי, או אם מפעיל האתר נכנס להליכי כינוס ו/או פירוק, הוא יהיה רשאי להעביר את המידע ו/או המידע הסטטיסטי לצד שלישי, ללא צורך בקבלת האישור של המשתמשים, כולם או חלקם.

מפעיל האתר רשאי למסור מידע על המשתמשים לצדדים שלישיים הנותנים שירותים למפעיל האתר, וזאת לצורך מתן השירותים למשתמשי האתר ושיפורם. חלק מאותם גורמים עשויים להיות ממוקמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל ועל כן המידע עשוי להיות מועבר אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

פרסומות באתר

מערכת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי ולפיכך המערכת מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בהצעות שירות, תכנים, מידע או בפרסומות של האתר ו/או של גורמים שלישיים כולל מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הגולש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הגולש. איסוף מידע זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הגורמים השלישיים ו/או המפרסמים החיצוניים ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר . אם הגולש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע כזה על ידי הגורמים הרלוונטיים.

שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות

מפעיי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינוים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הגולש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

סודיות וקנין רוחני

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים לעיל ולהלן בנושא פרטיות ולהוראות כל דין, כל תקשורת או חומר שיעביר אלינו גולש, או יפרסם באתר, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה (להלן: "החומרים") , הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש בחומרים, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתם, גילוים, העברתם, פרסומם, שידורם וכיו"ב. זאת ועוד, האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל חומר שישלח לאתר מכל סיבה.

לא נישא כלפי הגולש או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מפרסום החומרים כאמור.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו וכיו"ב, ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים המפורסמים על ידי גולשים) הינן של מפעילי האתר, או של צד שלישי, שהרשה למפעילי האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על הגולש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי האתר מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעילי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולש באתר.

העדר אחריות

השימוש של הגולש באתר הוא על אחריותו בלבד. בשום מקרה האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה ו/או השימוש באתר ו/או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או הדבקה בוירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים של הגולש.

אין אנו ערבים ואין אנו מתחייבים שהקבצים הזמינים להורדה מהאתר, ככל שיהיו, יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או מפעיליו אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך לא רק, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות הגולש באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. אין האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את  האתר או את הגישה לאתר.

שיפוי

הגולש ישפה ויפצה את האתר ו/או מפעיליו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל ז שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו ו/או כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר תועלה על ידי צד ג' כלשהו ביחס לתכנים אשר מסר הגולש לפרסום באתר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאים אלו.